Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Ważne dla uczniów!

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 

W terminie głównym :

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym:

język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom:

3 lipca 2023 r.

 

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji:

do 6 lipca 2023 r.

 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

6 lipca 2023 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU:

język polski – 120 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut

matematyka – 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut

język obcy nowożytny – 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

 

 

1.    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego.

 

2.    Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, publikowanej corocznie (do 20 sierpnia) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

 

3.    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).[1] 

 

4.    Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.   

 

5.    Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 

6.    Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

7.    Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych, zaznaczają odpowiedzi w teście.

 

8.    Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy itp. ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

 

9.    Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu. W przypadku:

 

a      stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

b      zakłócania przebiegu egzaminu, lub

c      wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

 

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

10. W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19 wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych.

 

 [1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. 3 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach