Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1nysa.eu/.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2001r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Węglarz, adres e-mail: sp1@gzo.nysa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4333121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

  • Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 7 – 2 wejścia na teren szkoły od ul. Bohaterów Warszawy i ul. Szopena oraz 3 wejścia do budynku (wejście główne oraz 2 wejścia boczne od strony boiska szkolnego). Do wejścia głównego prowadzą schody. Na parterze znajduje się portiernia gdzie zgłaszamy cel wizyty oraz sekretariaty – główny i uczniowski.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  • W budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 7 są 2 klatki schodowe połączone korytarzami na każdym z 4 pięter. W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  • Na terenie budynku nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych i obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych (samochody, traktory, motocykle, motorowery). Zakaz nie dotyczy służb oraz obsługi szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  • Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów asystujących Policji Państwowej oraz psów asystujących i psów przewodników osób niepełnosprawnych.  

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach