Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Statut

 

Statut

 

§ 1

„Stowarzyszenie  PRO UNO”

zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtującą swój program, działającą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne i posiada osobowość prawną. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nysa.  

 

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

§ 7

Stowarzyszenie współdziała z podmiotami gospodarczymi i organizacjami społecznymi, których cele działania zgodne są z celami Stowarzyszenia.

 

 

I. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 8

Celami Stowarzyszenia są działania w zakresie :

 

-          pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

-          działalności charytatywnej;

-          podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

-          ochrony i promocji zdrowia;

-          działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-          działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

-          nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania;

-          organizowania  wypoczynku dzieci i młodzieży;

-          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

-          ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

-          turystyki i krajoznawstwa;

-          upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

-          promocji i organizacji wolontariatu;

-          pomocy Polonii i Polakom za granicą;

-          działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

-          przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

-          działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.”;

 

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

-          pomnażanie majątku szkolnego – bazy dydaktycznej, w tym budowa placów zabaw, obiektów sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia

-          inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach  i projektach edukacyjno – kulturalnych szkoły

-          współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć pozalekcyjnych,

-          inicjowanie różnych form wypoczynku w szkole i poza szkołą- półkolonie, kolonie, obozy, rajdy, wycieczki

-          pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów

-          podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i innych patologii

-          organizowanie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,

-          finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci w trudnej sytuacji życiowej

-          działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów                       i współpracy międzynarodowej

-          prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz organizowanie spotkań, seminariów, konferencji i imprez kulturalnych

-          współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia

-          udzielanie poręczeń Radzie Rodziców w przypadkach niezbędnych do realizacji jej zadań

-          nawiązywanie łączności i współpracy z podobnymi organizacjami w Polsce i za granica,

-          popieranie inicjatyw mających związek z budową obiektów sportowych

 

2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe prowadząc działalność statutową odpłatną, działalność statutową nieodpłatną

 

3. Zakres działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej określa uchwałą Zarząd.

 

 

 

 

 

 

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.  Członków rzeczywistych

2.  Członków wspierających

3.  Członków honorowych

§ 11

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, która ukończyła 18 lat, oraz złożyła deklarację członkowską, osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

 

§12

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która przez swoje działanie lub wkład materialny przyczyni się do rozwoju Stowarzyszenia.

 

§13

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym przy wcieleniu w życie zadań Stowarzyszenia.

§14

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1.  Brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze  Stowarzyszenia.

2.  Czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.  Korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia.

4.  Korzystania z wszelkich innych form działania Stowarzyszenia.

 

§15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1.   Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń Stowarzyszenia

2.   Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach.

3.   Wpłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustali Walne Zgromadzenie Członków.

4.   Propagowanie działalności Stowarzyszenia wśród najbliższego otoczenia

 

§16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:

1.   Wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone pisemnie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2.   Wykluczenia.

3.   Śmierć członka.

§17

Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia z ważnej przyczyny:

Za ważną przyczynę uważa się:

1.   Nieprzestrzeganie Statutu oraz Uchwał Stowarzyszenia

2.   Niewypełnienie względem Stowarzyszenia obowiązków,

3.   Działanie na szkodę Stowarzyszenia,

4.   Popełnianie czynów hańbiących,

5.  Do wykluczenia członka upoważnione jest Walne Zgromadzenie Członków przy obecności 60% w głosowaniu jawnym. Członek może odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu.

 

 

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§18

1.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zebranie Członków.

b)   Zarząd.

c)   Komisja Rewizyjna.

2.   Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

      3.  Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję   pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

4.  W przypadku zmniejszenia się liczby obieranych członków władz  Stowarzyszenia w trakcie kadencji Zarząd zwołuje  Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

IV. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział przedstawiciele poszczególnych osób prawnych i osoby fizyczne, będące członkami Stowarzyszenia.

 §20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na dwa lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem.

 §21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej ½ ogólnej ilości członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie podanym na zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

 

§22

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w wypadku:

1.   Konieczności uchwalenia  zmian w Statucie.

2.   Na żądanie ¼ członków Stowarzyszenia

3.   Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

 

§23

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.   Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.   Ustalenie ogólnego kierunku działania i planu pracy.

3.   Rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegłe okresy sprawozdawcze i udzielenie im absolutorium.

4.   Decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

5.   Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

6.   Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

7.   Podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

V. ZARZĄD

§24

1.        Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków.

2.        Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§25

Zarząd wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym Prezesa, jego zastępcę, Sekretarza oraz Skarbnika.

 

§26

Zarząd zbiera się raz na dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.

§27

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.   Uchwalanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz rocznych preliminarzy finansowych.

2.   Kierowanie bezpośrednią działalnością Stowarzyszenia.

3.   Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.

4.   Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

5.   Uchwalanie regulaminów i wydawanie zarządzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia.

6.   Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

7.   Przyjmowanie nowych członków

8.   Zatrudnianie pracowników

9.   Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes lub jego Zastępca lub Sekretarz jednoosobowo.

 

VI. KOMISJA REWIZYJNA

 

§29

1.  Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem nadzorującym i kontrolującym działalność Stowarzyszenia, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Składa się z 3 członków: Przewodniczącego i 2 członków Komisji, wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej:

-           nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

-          nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-          mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§30

Posiedzenia Komisji Odbywają się nie rzadziej niż raz na rok i zwołuje je co najmniej dwóch członków, a przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Członkowie komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§31

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:

1.   Nadzór i kontrola przynajmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności wydatków, rachunkowości, kasy i gospodarki majątkiem.

2.   Wydawanie zarządzeń pokontrolnych

3.   Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

4.   Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków i stawianie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 

 

VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§32

1.     Majątek Stowarzyszenia składa się z:

a.     Wpisowego i składek członkowskich

b.     Dotacji.

c.     Dochodów z imprez  i  wydawnictw

d.     Darowizn, zapisów i innych wpływów nadzwyczajnych.

e.     Innych źródeł

  

2.     Zabrania się:

-          udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

-          przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

-          wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

-          zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§33

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§34

Po zakończeniu roku obrachunkowego Zarząd Stowarzyszenia sporządza bilans i sprawozdanie roczne, które podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

 

 

VIII.  LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE I ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA

 

§35

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Równocześnie Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną oraz określi tryb rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§36

Decyzję o likwidacji Stowarzyszenia podaje się do wiadomości organu rejestracyjnego.

 

§37

Wszelkie zmiany Statutu mogą nastąpić na Walnym Zebraniu Członków z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 pełnoprawnych członków. Uchwały o zmianach Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

§38

 

1.    Wszelkie przepisy wewnętrzne i zarządzenia wydaje zarząd  Stowarzyszenia.

2.    Powyższe przepisy nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

 

§39 

 

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Stowarzyszenia.

 

 

  

Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu członków założycieli

Stowarzyszenia ,, PRO UNO” w dniu  17 października 2004 roku .

 

W dniu 25 listopada 2009r. Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 4/2009 dokonało zmiany w pkt. 5 par. 17 oraz par. 28 Statutu

 

W dniu 19 maja 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1/2010 dokonało zmiany w par. 8 Statutu

 

W dniu 17.12.2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1/2010r. dokonało zmian w § 4, § 8, § 9, § 16 pkt. 3, § 22 pkt. 1, § 28, § 32 pkt. 1 ppkt. e

 

 W dniu 09.03.2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1/2011r. dokonało zmian w § 8, § 29 pkt. 2, § 32 pkt., § 24 pkt. 2, § 24 pkt. 1

 

 

Zarząd Stowarzyszenia PRO UNO

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach