Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

uczniom w SP 1 w Nysie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

 1. niepełnosprawności ucznia;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. choroby przewlekłej;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;

W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1. Posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych , na zasadach określonych w Dziale II rozdział 3 Statutu Szkoły;
 2. Posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 3. Posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 4. Nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach konieczne jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

O udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej mogą wnioskować:

 1. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. Uczeń;
 3. Dyrektor Sozkły;
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 5. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 6. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 7. Asystent edukacji romskiej;
 8. Pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;
 9. Pracownik socjalny;
 10. Asystent rodziny;
 11. Kurator sądowy;
 12. Organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 1. Nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 2. Specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
 • pedagog,
 • psycholog szkolny,                                            
 • logopeda,
 • terapeuta pedagogiczny
 • tyflopedagog
 • surdopedagog
 • oligofrenopedagog
 • socjoterapeuta
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • rehabilitant, nauczciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

      3. Pracownicy Szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole.

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym ;
 5. Zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 7. Zajęcia logopedyczne;
 8. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
 • korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
 • korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki),
 • usprawniające wady wzroku (zajęcia z tyflopedagogiki),
 • usprawniające wady słuchu (  zajęcia z surdopedagogiki),
 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,
 • zajęcia specjalistyczne:  terapia psychologiczna,
 • inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni psychlogiczno-pedagogicznej

      9. Organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

     10. Organizacja kształcenia w formie nauczania indywidulnego;

     11. Organizacja kształcenia w formie indywidualnego toku lub programu nauki

     12. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

     13. Porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach